Privacyverklaring

Contact opnemen
Contactgegevens:
Naam: Aannemingsbedrijf Gebrs. van Gageldonk B.V.
Postadres: Sint Josephstraat 74, 5104 EG DONGEN.
Inschrijvingsnummer KvK: 18121667
Telefoon: +31(0)162-320583
Website: www.vangageldonk.nl
E-mailadres: info@vangageldonk.nl
Contactpersoon gegevensbescherming: M.J.M. van Gageldonk

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website:
Als sprake is van de website dan wordt daarmee de website www.vangageldonk.nl bedoeld. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies:
Bij gebruik van de website worden cookies gebruikt. Het betreft Google Analytics (_gat, _gid
en _ga). Deze cookies worden gebruikt om het websitebezoek te meten. Hierbij zijn er geen
of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IPadressen
en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google
gedeeld.
Links naar andere sites:
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement
van de website die u bezoekt.

Persoonsgegevens:
a. Algemeen en doelen.
Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze opdrachtgevers en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit:
 • Ter uitvoering van de met onze opdrachtgevers/klanten gesloten of te sluiten overeenkomsten en/of
 • Ter uitvoering van de met onze opdrachtnemers/onderaannemers gesloten of te sluiten overeenkomsten en/of
 • Voor het aanleggen van een klantenbestand en relatiebestand, bestaande uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Het gaat hierbij om gegevens van klanten en relaties die we al van deze partijen hebben ontvangen op basis van een overeenkomst. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen om namelijk contact met klanten en relaties te kunnen leggen of onderhouden indien dat nodig is en/of
 • Voor het sturen van berichten, al dan niet digitaal, naar onze klanten of naar entiteiten die klant zijn geweest. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen, namelijk ons commercieel belang.
b. Welke persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • (e-mail) correspondentie;
 • overeenkomsten;
 • financiële-, factuur- en betalingsgegevens, gerelateerd aan overeenkomsten;
 • voor zover relevant: overzichten van gewerkte uren.

Als we voor onze klanten ook een (omgevings-)vergunning moeten aanvragen, verwerken we ook de gegevens die nodig zijn voor de betreffende aanvraag. Als we werken op basis van een overeenkomst met een Woningborggarantie, verwerken we ook de (extra) persoonsgegevens die Woningborg vraagt. Als we werken met uitleners of onderaannemers, verwerken we van de door hen ingezette werknemers ook het BSNnummer.

c. Verstrekking aan derden.
Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers verstrekken wij alleen aan andere partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en alleen voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a. is vermeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van de NAW-gegevens en contactgegevens van onze opdrachtgever aan door ons in te schakelen onderaannemers en zzp'ers, architecten, constructeurs, Woningborg, notaris, en (andere) leveranciers van diensten en materialen. Zij hebben deze gegevens dan nodig om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Persoonsgegevens van relaties (zoals contactgegevens van onderaannemers of leveranciers) verstrekken wij eventueel aan onze opdrachtgevers of aan andere relaties die bij een overeenkomst betrokken zijn. We verstrekken (dus) aan derden niet meer persoonsgegevens dan nodig is in het kader van een overeenkomst met onze klanten.

d. Onze leveranciers of dienstverleners.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor supportdiensten worden verleend. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.

e. Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren wij 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Van onze klanten bewaren we de naam, adres en contactgegevens voor onbepaalde tijd.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze opdrachtgevers of van onze relaties.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Er worden geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens:
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vangageldonk.nl

Rechten van betrokkene:
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
 • Betrokkene heeft het recht ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem
 • worden verwerkt;
 • Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren;
 • Betrokkene heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen;
 • Betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking;
 • Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken.
De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht:
Indien u van mening bent dat uw privacyrechten worden geschonden hebt u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Versie van deze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.